Incidentenregeling

Deze procedure waarborgt:
  • dat er een beleid wordt vastgelegd dat ertoe strekt dat de betrokkenheid van ons kantoor en haar medewerkers wordt voorkomen bij strafbare feiten en wetsovertredingen die het vertrouwen in ons kantoor of in de financiële markten kunnen schaden;
  • dat er procedures en regels zijn vastgesteld ter zake van de omgang met en vastlegging van incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integere bedrijfsuitoefening van uw organisatie;
  • dat ons kantoor naar aanleiding van dergelijke incidenten passende maatregelen neemt, gericht op het beheersen van de als gevolg van het incident opgetreden risico’s en om herhaling te voorkomen;
  • dat ons kantoor in het geval van een dergelijk incident ten minste de feiten en omstandigheden van het incident, de gegevens over degene(n) die bij het incident zijn betrokken en de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen vastlegt;
  • dat ons kantoor de gegevens als bedoeld in het vorige lid gedurende een periode van ten minste zeven jaar bewaart, nadat zij zijn vastgelegd.

Download incidentenregeling

U kunt de volledige incidentenregeling hier downloaden: Incidentenregeling

footer_logo

Een dynamische organisatie met veel kennis en ervaring.

WIE WE ZIJN

footer_foto

© 2019 van Soest & Partners accountants en adviseurs