De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van het SRA van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 5146, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

The information sent with this e-mail message is intended exclusively for the addressee[s] and may contain personal or confidential information, protected by professional confidentiality. Use of this information by people other than the addressee[s] and use by those who are not entitled to peruse this information, is forbidden. If you are not the addressee or are not entitled to peruse this information, publication, reproduction, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted and you are asked to return this message and to destroy the original. Unless expressly otherwise indicated we have not audited the account(s) in this message or in any enclosure . Our general conditions apply to the services we provide, deposited with the Chamber of Commerce in Utrecht under number 5146, in which a restriction of our liability is included. On your first request a copy will be sent to you free of charge.