Zoeken in ons nieuwsarchief:

Rendabel maken van vermogen

Rendabel maken van vermogen

22-05-2019 | Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Van normaal ... lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

Kamervragen belastingheffing van dga

22-05-2019 | In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en arbeidsinkomen apart worden ... lees meer

Heretikettering auto van de zaak

Heretikettering auto van de zaak

22-05-2019 | Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin ... lees meer

Aftrek dieetkosten

Aftrek dieetkosten

15-05-2019 | De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen, ... lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15-05-2019 | Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen worden ... lees meer

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

08-05-2019 | Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door een vrijwilliger van een vergoeding voor zijn vrijwilligerswerk. ... lees meer

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

08-05-2019 | De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de intracommunautaire handel per 1 januari 2020 beter te harmoniseren en te ... lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

08-05-2019 | De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft gehad van een vruchtgebruik van dat goed. De ... lees meer

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

01-05-2019 | Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. De partij die zich daarop beroept ... lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

01-05-2019 | De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling. De kantonrechter ... lees meer

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

01-05-2019 | Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet lijkt tot gevolg te hebben dat de gehanteerde betaaltermijn langer wordt. Volgens Graydon bedraagt de ... lees meer

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

01-05-2019 | Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken. Aan de mogelijkheid tot opzegging zijn ... lees meer

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

24-04-2019 | Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften is ter consultatie gepubliceerd. Toepassing van het verlaagde tarief gaat gelden voor het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een ... lees meer

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

24-04-2019 | De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom, mede gelet op de lopende massaalbezwaarprocedures over de ... lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

24-04-2019 | De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van het Hof van Justitie EU over de toepassing van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van ... lees meer

Aftrek hypotheekrente na scheiding

Aftrek hypotheekrente na scheiding

24-04-2019 | De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning hebben, kunnen zij onderling afspreken hoe de inkomsten uit de eigen woning worden verdeeld. ... lees meer

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

24-04-2019 | Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het totaal van de schulden, die zijn aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, en verminderd met ... lees meer

Zonder nieuw feit geen navordering

Zonder nieuw feit geen navordering

17-04-2019 | Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of bekend had kunnen zijn. De bewijslast voor de aanwezigheid van een nieuw ... lees meer

Beëindiging slapende dienstverbanden

Beëindiging slapende dienstverbanden

17-04-2019 | De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar wegens arbeidsongeschiktheid niet te hebben gewerkt recht krijgt op een ... lees meer

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17-04-2019 | De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting. De premieplicht eindigt bij vertrek ... lees meer

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

10-04-2019 | De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, vrachtauto’s en autobussen. Houder is de persoon op wiens naam het kenteken van het ... lees meer

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

10-04-2019 | In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen van jaaraangifte voor de btw voor kleine ondernemers blijft bestaan. In het kader van de aanpassing ... lees meer

Ritten naar golfclub deels privé

Ritten naar golfclub deels privé

04-04-2019 | De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de bijgehouden rittenadministratie heeft de dga in dat jaar 326 privékilometers met de auto gereden. De ... lees meer

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

03-04-2019 | Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan ... lees meer

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

03-04-2019 | De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het ... lees meer

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27-03-2019 | De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, met dien verstande dat deze heffingskorting daalt naarmate het belastbare inkomen uit werk en ... lees meer

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

27-03-2019 | Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen was sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting. De omzetbelasting op de aanschaf en installatie van ... lees meer

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27-03-2019 | Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De werkgever betaalt de premies voor de werknemersverzekeringen. Er bestaat een ... lees meer

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27-03-2019 | Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een werknemer eenzijdig wijzigen. De werkgever moet bij de wijziging van de arbeidsvoorwaarde een zwaarwegend ... lees meer

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20-03-2019 | Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief vervreemdingsvoordeel van de aanmerkelijkbelangaandelen. Met ... lees meer

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20-03-2019 | Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de waardedaling wordt gecompenseerd is er geen aanleiding ... lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20-03-2019 | In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid ... lees meer

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13-03-2019 | De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal ... lees meer

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13-03-2019 | Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010 ... lees meer

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13-03-2019 | In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen bevatten altijd in box 1 in plaats van in box 3 te ... lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06-03-2019 | Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter ... lees meer

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

06-03-2019 | Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel worden bovenmatige leningen bestreden door ze aan te ... lees meer

Tot 1.000 km is een auto nieuw

Tot 1.000 km is een auto nieuw

06-03-2019 | Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt voor een gebruikte auto dat de verschuldigde bpm lager is omdat rekening wordt ... lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28-02-2019 | Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als er een gelijkwaardige ... lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28-02-2019 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Een ... lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28-02-2019 | De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van ... lees meer

Forensenbelasting

Forensenbelasting

20-02-2019 | Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin.Wanneer een ... lees meer

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

20-02-2019 | Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging betreft de invoering van een recht op onbereikbaarheid voor werknemers. ... lees meer

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

20-02-2019 | Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de oudedagsreserve voorkomen door een lijfrente te bedingen. Voor de berekening van ... lees meer

Verdeling koopsom onderneming

Verdeling koopsom onderneming

20-02-2019 | Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het gekochte, als regel gevolgd tenzij aannemelijk is dat de ... lees meer

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

20-02-2019 | In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen was aangegaan voor bepaalde tijd. De kantonrechter heeft de ... lees meer

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

20-02-2019 | De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke verkrijging. De wetsbepaling geldt alleen voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, waarvan de ... lees meer

Oplopende schuld dga

Oplopende schuld dga

13-02-2019 | Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft onder die omstandigheden het vermogen van ... lees meer

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13-02-2019 | De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in een overeenkomst een andere voorstelling van zaken ... lees meer

Discriminatie sollicitante

Discriminatie sollicitante

13-02-2019 | De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij discriminatie op het terrein van arbeid. Niet alleen ... lees meer

footer_logo

Een dynamische organisatie met veel kennis en ervaring.

WIE WE ZIJN

footer_foto

© 2019 van Soest & Partners accountants en adviseurs