Onze gedragscode

Op grond van het beleid van ons kantoor is een gedragscode opgesteld, die geldt voor alle bestuurders en medewerkers van ons kantoor en de hieraan verbonden kantoren binnen ons netwerk.Deze gedragscode is gebaseerd op de in Nederland geldende wet- en regelgeving waarin eisen worden gesteld aan de integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag van al onze bestuurders en medewerkers.Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat regels alleen niet altijd ons gedrag kunnen bepalen – bij veel van de in de dagelijkse praktijk voorkomende situaties en bij complexe vraagstukken is nietaltijd direct duidelijk wat de ‘juiste’ handelwijze is – ligt in deze gedragscode een primaire basis voor de gedragingen omtrent de uitvoering van onze werkzaamheden. Het past in ons beleid omuit oogpunt van transparantie en communicatie ons met deze kernwaarden naar buiten toe te profileren. 

Integriteit 
Wij zijn bij het aangaan en onderhouden van relaties integer en onthouden ons van wat schadelijk is voor de reputatie van ons kantoor. Wij zijn integer in de relatie met cliënten,met andere partijen in het maatschappelijk veld en in de onderlinge collegiale verhoudingen. Wij doen geen toezeggingen die we niet kunnen nakomen. Wij onthouden ons van kwalijke uitspraken over relaties, derden en collega’s. Wij spreken niet over cliënten anders dan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
Objectiviteit 
Wij verrichten onze dienstverlening objectief met inachtneming van wet- en regelgeving van overheidswege. Bij onze dienstverlening zorgen wij voor adequate behartiging van de belangenvan onze cliënten. Cliënten zijn wij zakelijk van dienst en wij voorkomen dat wij worden beïnvloed, misleid of gemanipuleerd. Wij laten ons niet in met bedenkelijke of verboden handelwijzen van cliënten of met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.Alle betrokkenen bij een opdracht zijn onafhankelijk, onbevooroordeeld en onpartijdig. Dit betreft zowel onafhankelijkheid in financieel als in relationeel opzicht. De onafhankelijke positie van de organisatie als geheel wordt bevorderd door de jaarlijkse toets van de onafhankelijkheidsverklaringen van alle medewerkers en het toezicht vanuit SRA. 
 
Deskundigheid, geheimhouding en zorgvuldigheid 
Wij verrichten onze werkzaamheden in overeenstemming met de vaktechnische standaarden en beroepsvoorschriften. Wij houden onze kennisgebieden op peil door het volgen van cursussen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en het organiseren van vaktechnische bijeenkomsten in het kader van de permanente educatie van alle medewerkers.Voor alle medewerkers in onze organisatie geldt de eis dat alle informatie over onze cliënten en opdrachten een geheimhouding geldt en dat dossiers en stukken van de klant zorgvuldig worden bewaard Wij hebben regels omtrent de kwaliteitsbewaking van al onze werkzaamheden en voeren waar nodig vaktechnisch overleg om tot een zorgvuldig afgewogen vakkundige oordeelsvorming te komen en daarnaar te handelen. 
 
Professionaliteit 
Wij verlenen diensten die we professioneel gezien kunnen leveren, waarvoor we de expertise hebben. Voor de dienstverlening komen alleen die medewerkers in aanmerking die gelet op deskundigheid, opleiding en ervaring de cliënt het beste van dienst zijn. Bij de dienstverlening wordt het deskundigheidsniveau bepaald door de soort opdracht en worden specialisten vanuit diverse disciplines op grond van hun expertise ingeschakeld. We denken actief mee over de ontwikkelingen bij onze klanten en doen zowel gevraagd als ook ongevraagd voorstellen tot verbetering van het ondernemerschap. 
 
Naleving gedragscode 
Onze gedragscode maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Hierin staan de consequenties voor niet naleving geregeld. Daarnaast kent onze organisatie een incidenten-, een klachten- en een klokkenluidersregeling.