Over onze accountancy dienstverlening

Als ondernemer dient u te voldoen aan vele wetten en regelgeving, welke veelal opgelegd worden door de overheid. Wij zijn ondernemers van dienst bij het voldoen aan deze verplichtingen zoals bijvoorbeeld het samenstellen van de jaarrekening, het verstrekken van controleverklaringen, subsidie-verantwoordingen etc. Wij doen ons werk graag en goed, houden de kwaliteit hoog en omringen onze klanten – in een informele sfeer – met de grootst mogelijke zorg. Dat vinden wij heel normaal. Ons werk is onder te verdelen in verschillende diensten, maar wij bieden u een totaalpakket. Alles onder één dak. Het gaat erom dat we de zaken goed voor u regelen, zowel zakelijk als privé en zowel op korte als op lange termijn. Wilt u meer weten over de accountancy-taken / accountantscontrole in het mkb, dan verwijzen wij u naar de paragraaf hieronder  m.b.t. deze accountantscontrole. Van Soest & Partners richt zich met name op onderdeel (c) de Samenstellingsopdrachten.

pand soest acc

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Accountantscontrole in het MKB

Waarom  accountantscontrole uitvoeren?

Een accountantscontrole gaat verder dan de standaard werkzaamheden om een jaarrekening te maken. Door middel van de accountantscontrole wordt aangegeven dat de cijfers in de jaarrekening ook daadwerkelijk kloppen (het getrouwe beeld). Om dit te kunnen stellen dient de accountant bijvoorbeeld de processen in uw bedrijf te controleren. Het oordeel van de accountant komt naar voren in een controleverklaring. Deze controleverklaring geeft meer zekerheid dat de cijfers het getrouwe beeld geven dan bij alleen het opstellen van jaarrekening (samenstellingsverklaring).

Deze zekerheid kan van belang zijn voor aandeelhouders, financiers, leveranciers, kredietverzekeraars en andere belanghebbenden.

Wanneer bent u controleplichtig?!

Deze accountantscontrole moet uitgevoerd worden bij ondernemingen die 2 jaar op rij voldoen aan
2 van de volgende 3 kenmerken (groottecriteria):

  • Omzet meer dan € 12 miljoen;
  • Balanstotaal meer dan € 6 miljoen;
  • Aantal medewerkers meer dan 50 (fte).

Hierbij dient u de cijfers van ondernemingen die met elkaar een groep vormen bij elkaar op te tellen (consolideren).

In de praktijk onderscheiden we dus de volgende drie type meest voorkomende opdrachten:

(a) (Vrijwillige/Wettelijke) controleopdrachten 
Dit zijn opdrachten tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Hierbij is de doelstelling om het opdrachtrisico tot een aanvaardbaar laag niveau te reduceren, rekening houdend met de omstandigheden van de opdracht, als basis voor een positief geformuleerde conclusie van de opdracht.
Van Soest & Partners verricht géén opdrachten in dit kader aangezien zij geen Wta-vergunninghouder is.

(b) Beoordelingsopdrachten 
Hieronder vallen opdrachten tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Het doel van een beoordeling van een financieel overzicht is de openbaar accountant in staat te stellen om, op basis van werkzaamheden die niet die zekerheid verschaffen die bij een controleopdracht is vereist, te kunnen mededelen dat hem niets is gebleken op grond waarvan de accountant zou moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen en het resultaat, in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Dit type opdracht leidt om deze reden altijd tot een negatief geformuleerde conclusie van de accountant.

(c) Samenstellingsopdrachten
Samenstellingsopdrachten zijn er niet op gericht dan wel stellen de accountant niet in staat enige zekerheid te verschaffen over de getrouwheid van een financieel overzicht. Het doel bij deze opdracht is het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële informatie tot een financieel overzicht, waarbij de accountant wordt ingeschakeld vanwege zijn deskundigheid op het gebied van verslaggeving en niet vanwege zijn deskundigheid op controlegebied.