Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken?
Bijvoorbeeld voor studiekosten, de koop van een woning of bij het
verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde
droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het
familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen
maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Schenking

Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken
van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig
gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal
vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het
rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen
op het moment van schenking zelf, maar ook later.
Schenken is een voordelige manier om het
opgebouwde vermogen aan de volgende generatie
over te dragen. Het financiële steuntje voor nu is
misschien tegelijkertijd een gelegenheid om na te
denken over uw nalatenschapsplanning.Afhankelijk van de omvang van uw vermogen en de
vrijstellingen, bedraagt de erfbelasting voor uw kind
al snel tussen de 10 en 20% en voor het kleinkind
zelfs tussen de 18 en 36%. Regel het tijdig en goed
en bespaar erfbelasting in het voordeel van uw
erfgenamen!Let op: voor mensen met vermogen geldt een
hogere eigen bijdrage voor zorg via de AWBZ. In 2020 wordt 4% van uw box 3-vermogen boven het
heffingsvrij vermogen van € 30.846 als extra
inkomen voor de berekening van de eigen bijdrage
meegeteld.

Fiscaalvrije schenkingen

Als ouder kunt u uw kind jaarlijks een bedrag
schenken zonder dat daar belasting over betaald
moet worden. Voor 2020 is dit bedrag € 5.515.
Schenkt u aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar
oud is (of van wie de partner jonger is dan 40 jaar),
dan kan deze vrijstelling eenmalig worden verhoogd
naar € 26.457. Voor schenkingen ten behoeve van
een kostbare studie of opleiding kan de vrijstelling
zelfs eenmalig worden verhoogd naar € 55.114.
Betreft het een schenking voor de eigen woning,
dan bedraagt de schenkingsvrijstelling € 103.643. In
dat geval moet uw kind de schenking gebruiken
voor:

 • de aankoop van een eigen woning,
 • de verbetering of het onderhoud van de eigen
  woning,
 • het afkopen van de erfpachtcanon bij zijn eigen
  woning met erfpacht of
 • het aflossen van zijn eigenwoningschuld of de
  restschuld die is ontstaan door verkoop van zijn
  woning.

Tip: het is ook mogelijk om de schenking
van € 103.643 voor de eigen woning te
spreiden over drie achtereenvolgende
jaren. Van dit bedrag mag uw kind €
26.547 vrij besteden. Het restant moet
binnen drie jaar na de eerste schenking
worden besteed aan de eigen woning.Let op: wilt u aan uw kind € 103.643 schenken voor
de eigen woning, laat u dan vooraf goed
informeren. Er gelden namelijk wel wat
voorwaarden waar zowel u als uw kind zich aan
moeten houden. Het bedrag van de schenking moet
bijvoorbeeld daadwerkelijk zijn betaald en u moet
dit schriftelijk kunnen aantonen. Schenking onder
schuldigerkenning is hier dus niet mogelijk.U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om meer dan
het vrijgestelde bedrag te schenken. Over het
meerdere is uw kind dan wel schenkbelasting (10
tot 20%) verschuldigd.

‘Papieren schenking’

U wilt schenken, maar u wilt of kunt nog niet het gehele bedrag in contanten aan uw kind geven. Dan
heeft u de mogelijkheid tot een notariële
schuldigerkenning uit vrijgevigheid, ook wel bekend
als papieren schenking. U erkent een bedrag
schuldig te zijn aan uw kind dat pas opeisbaar is na
uw overlijden.
Voordeel is dat u blijft beschikken over het
(geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch
handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de
schenkbelasting. Tegelijkertijd bent u vrij om
tussentijds op de schuld af te lossen en daarmee uw
kind geld te verstrekken. Om met deze schenking
ook erfbelasting te besparen, moet u uw kind wel
jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen. Via rente
en aflossing ontvangt uw kind dan financiële
ondersteuning.Let op: de schenking op papier moet zowel door de
schenker als de ontvanger worden opgegeven in de
aangifte inkomstenbelasting.

Schenken onder voorwaarden

Het kan gebeuren dat een schenking via het
huwelijksgoederenregime of een
samenlevingscontract onbedoeld bij de
schoonfamilie van uw (klein)kind terechtkomt. Dit
kunt u voorkomen door bij de schenking een
uitsluitingsclausule op te nemen zodat de schenking
eigendom blijft van uw (klein)kind. Door het
schenken van vermogen aan uw kind, kan het op
enig moment ook gebeuren dat uw financiële
draagkracht onder druk komt te staan. Wilt u
schenken zonder financieel afhankelijk te worden
van uw kind, dan kunt u ook schenken onder de
voorwaarde dat deze door u herroepen kan worden.Let op: is uw kind getrouwd na 1 januari 2018, dan
valt uw schenking niet meer in de
huwelijksgemeenschap. Uw kind kan samen met
zijn of haar partner in de huwelijkse voorwaarden
echter bepalen dat schenkingen wel tot de
gemeenschap behoren. In die situatie is de
uitsluitingsclausule desgewenst nog relevant.

Bedrijfsopvolging in de familie

Wilt u uw bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen
aan uw kind? Met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit
(BOF) in de Successiewet kunt u het
ondernemingsvermogen of uw
aanmerkelijkbelangaandelen fiscaal vriendelijk op de
kinderen overdragen. De BOF geldt alleen voor
actieve ondernemingen. Beleggingsactiviteiten vallen nagenoeg geheel
buiten de regeling. De BOF voorziet in een
voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de
waarde, voor zover de waarde van de onderneming
niet meer bedraagt dan € 1.102.209 (2020). Voor
het meerdere is de vermindering 83%. Voor de dan
nog verschuldigde schenkbelasting kan tien jaar
lang rentedragend uitstel van betaling worden
verleend. De regeling kent onder meer voorwaarden
ten aanzien van de bezitsperiode voor u als
schenker en voor de voortzetting van het bedrijf
door de verkrijger.Tip: laat u bij bedrijfsoverdracht altijd goed
adviseren.

Familielening

U kunt uw kinderen natuurlijk ook geld lenen. Het is
niet altijd eenvoudig, ook voor uw kinderen, om een
financiering bij een bank te krijgen. Bij een lage
rente op een spaardeposito kan een familielening
dan algauw een aantrekkelijke optie zijn. Maak wel
zakelijke afspraken en leg de voorwaarden, zoals
rente, duur, aflossing, aanwending van de geldsom,
opeisbaarheid, opzeggingsgronden en eventuele
zekerheden goed vast. Dit zorgt voor financiële en
juridische duidelijkheid voor u en uw kind en
voorkomt veelal onnodige fiscale narigheid.

Eigenwoninglening

Via een notariële of onderhandse akte kunt u uw
kind geld lenen voor de aanschaf, verbouwing of
onderhoud van een eigen woning. Over de lening
ontvangt u van uw kind rente. Voor u behoort de
(zakelijke) lening tot uw box 3-vermogen, zodat de
renteontvangst bij u onbelast is. Voor uw kind is de
betaalde rente echter fiscaal aftrekbaar als
eigenwoningrente.Let wel: sinds 1 januari 2013 gelden ook voor de eigenwoningleningen binnen de familie de nieuwe
regels rondom hypotheekrenteaftrek. Dat wil
zeggen dat de lening dus binnen dertig jaar volledig
en minimaal annuïtair moet zijn afgelost. Om de
renteaftrek bij een onderhandse lening veilig te
stellen, moet uw kind de Belastingdienst informeren
over de eigenwoninglening. Daarvoor moeten de
gegevens van de lening jaarlijks worden
doorgegeven in de aangifte. Dat geldt zowel voor
een nieuwe lening als voor het doorgeven van een
wijziging van een bestaande eigenwoninglening.

Let op: het is verstandig om voor de lening een zekerheidsrecht te bedingen. Niet alleen voor de terugbetaling, maar ook om het zakelijke karakter fiscaal te onderbouwen. Voor het vastleggen van een hypotheek moet u bij de notaris zijn.

Lening en schenking via een kasrondje

U kunt uw kind extra financieel steunen door
bijvoorbeeld de eigenwoninglening aan te vullen
met een ‘kasrondje’. In hetzelfde jaar dat het kind
de rente aan u betaalt, schenkt u een bedrag
binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (2020: €
5.515). Uw kind profiteert bij een
eigenwoninglening van de fiscale renteaftrek en van
de vrijgestelde schenking, terwijl u de rente
onbelast ontvangt en (een deel van) de rente weer
belastingvrij kunt teruggeven. De schenking en rentebetaling moeten overigens los van elkaar staan
en niet met elkaar worden verrekend. Anders valt
het fiscale voordeel weg.

Borgstelling

Indien uw kind bij een bank niet op eigen kracht
een (extra) lening kan krijgen, kunt u als ouder borg
staan. Dit kan voor de gehele lening, maar ook voor
een deel. Hiermee biedt u de bank extra zekerheid.
Met een borgstelling voor een hypothecaire
geldlening behoudt het kind recht op
hypotheekrenteaftrek.

Risicodragende deelname

Tot slot nog een laatste tip: heeft uw kind plannen
om voor zichzelf te beginnen, dan is een geldlening
wellicht een voor de hand liggende optie. Maar
misschien is een risicodragende deelname van u als
financier in het startende bedrijf van uw kind voor
beiden interessant. Er zijn vele manieren om dit
vorm te geven. Vraag het ons!Bron: SRA
Publicatiedatum: 02-03-2020